Moja Oferta

Specjalizacje naszej kancelarii - Bielsko-Biała

Prawo
Bankowe

 • prowadzenie postępowań dotyczących umów kredytowych powiązanych z walutami CHF i EURO

SPRAWY KARNE

 • reprezentowanie klienta w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego
 • sporządzanie pism procesowych, apelacji, kasacji i innych
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym

Sprawy cywilne

 • reprezentowanie klienta w postępowaniu przed sądami oraz
 • organami administracji publicznej
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych, apelacji,
 • skarg kasacyjnych przed organami administracji publicznej
 • sporządzanie pism procesowych i innych
 • sporządzanie opinii prawnych

SPRAWY Z ZAKRESU
PRAWA PRACY

 • reprezentowanie klienta w postępowaniu przed sądami
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy
 • sprawy o odszkodowanie związane
  z niesłusznym wypowiedzeniem umowy o pracę
 • sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

SPRAWY rodzinne

 • reprezentowanie klienta w postępowaniu przed sądami oraz organami administracji publicznej
 • sprawy o rozwód, separację
 • sprawy podział majątku
 • sprawy związane z władzą rodzicielską
  i kontaktami z dziećmi
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy o ustalenie ojcostwa, powierzenie, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Prawo
Administracyjne

 • reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej
 • sporządzanie pism procesowych i innych
 • sporządzanie opinii prawnych

Prawo
BUDOWLANE

 • reprezentacja klienta przed sądami administracyjnymi
 • reprezentacja klienta przed organami nadzoru budowlanego

PRAWO GOSPODARCZE
I HANDLOWE

 • reprezentowania przez organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami we wszelkich sporach sądowych
 • zakładanie i rejestrowanie spółek handlowych
 • obsługa prawna walnych zgromadzeń, rad nadzorczych
 • przygotowania projektów uchwał,
 • opracowywania i opiniowania regulaminów organizacyjnych poszczególnych organów
 • zakładanie i rejestracja fundacji i stowarzyszeń